Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Kontaktujte nás!
Nejčastější důvody návštěvy

Nerespektování autorit, lhaní, podvody, špatný prospěch ve škole, záškoláctví, chování spojené s problematikou ADHD, negativní vliv party, komunikační problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, nezpracovaná traumata dětí, krádeže či jiná trestná činnost, experimenty s návykovými látkami, aktuální krizové situace.

SVP spolupracuje se školami, školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), sociálně-právní ochranou dětí, soudy, probační a mediační službou, psychology, pedopsychiatry, dětskými lékaři a orgány zabývajícími se drogovou problematikou.

Kterékoliv SVP je možno kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně po předchozí telefonické domluvě (viz záložka Pobočky).

Středisko výchovné péče Ostrava (dále jen SVP)

Zřizovatelem SVP je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), je součástí Diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16. Ředitelem celého zařízení je Mgr. Petr Krol. IČO: 00601969. E-mail: sekretariat@dum-ostrava.cz, www.dum-ostrava.cz.

Účel a poslání SVP

 • SVP je školské zařízení
 • Poskytuje preventivně výchovnou péči, a tím předchází vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravévo vývoje
 • Zmírňuje či odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování
 • Poskytuje pomoc rodičům a osobám, kterým bylo svěřeno dítě do péče při výchově a vzdělání, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí
 • Poskytuje pomoc pedagogickým pracovníkům při řešení výchovných situací s dítětem ve škole či výchovné skupině

Členění SVP Ostrava

 • Ambulantní oddělení - SVP Ostrava - Koblov, Karviná, Frýdek-Místek, Krnov, Opava, Bruntál
 • Internátní oddělení - SVP Ostrava - Koblov

Klienti SVP

 • Děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let
 • Osoby odpovědné za výchovu dítěte a pedagogičtí pracovníci
 • Děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud

Ambulantní služba je realizována na základě

 • Žádosti osob odpovědných za výchovu dítěte do jejich 15 let
 • Žádosti klienta staršího 15 let
 • Žádosti školy či školského zařízení
 • Žádosti pedagogického pracovníka
 • Na základě soudního rozhodnutí

Ambulantní služba je bezplatná, na každém pracovišti pracují odborní pracovníci (speciální pedagogové-etopedi, psychologové), pracovní doba je mimo víkend od 7:00 do 18:00. Před každým umístěním dítěte do internátního zařízení musí klient projít ambulantním oddělením (s výjimkou soudního nařízení pobytu).

Internátní služba je realizována

 • Na základě žádosti osob odpovědných za výchovu dítěte
 • Žádosti zletilého klienta (18-26 let)
 • Na základě soudního rozhodnutí
Internátní oddělení je složeno ze 3 výchovných koedukovaných skupin (max. 24 dětí). Jedná se o placenou službu (viz Platby za pobyt, záložka Dokumenty). Délka pobytu je maximálně 8 týdnů, pobyt lze v daném kalendářním roce ještě jednou opakovat. Denní rozvrh činností se řídí vnitřním řádem (viz Vnitřní řád, záložka Dokumenty). Po dobu pobytu je v našem zařízení zabezpečeno další vzdělávání klientů pedagogickými pracovníky, kteří děti vzdělávají dle individuálního učebního plánu, který je vypracován kmenovou školou žáka. V případě, že je klient evidován na úřadu práce, jedním z cílů je i jeho motivace k dalšímu vzdělávání a je vyučován dle učebního plánu pro 9. ročník ZŠ.